Cefnogi Plant Wrth Wahanu

Cyflwyniad

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno nad yw gwrthdaro rhwng rhieni yn dda i blant ond weithiau mae gwrthdaro yn fwy tebygol o ddigwydd pan fyddwch yn gwahanu neu’n ysgaru. Nid cwrs magu plant yw Magu’r Plant Gyda’n Gilydd – Cefnogi Plant Wrth Wahanu. Mae’n ganllaw a fwriedir i helpu rhieni sydd wedi gwahanu i ddeall beth mae ar eu plant ei angen fwyaf ganddynt a dysgu egwyddorion sylfaenol sut i ddelio ag unrhyw wrthdaro ac anawsterau rhyngddynt – a sut i roi hyn ar waith.

Cymerwch eich amser i weithio trwy bum rhan allweddol y canllaw hwn, ar eich cyflymder eich hun. Nid oes rhaid i chi weithio trwyddynt yn eu trefn, a gallwch fynd at yr adran sy’n fwyaf perthnasol i chi. Mae pob un ohonynt yn llawn syniadau, technegau defnyddiol ac ymarferion syml i’ch helpu chi a’ch plentyn trwy daith gwahanu.

  • Mae’r canllaw hwn ar gyfer aelodau o deuluoedd sy’n gwrthdaro dros drefniadau plant (fel, ble dylai eich plentyn fyw neu pwy ddylai’r plentyn ei weld, pa mor aml ac am ba hyd)
  • Rhieni’n gweithio gyda’i gilydd er lles eich plentyn
  • Beth yw anghenion eich plentyn – cael eich gwneud yn ymwybodol o anghenion eich plentyn a dysgu syniadau amrywiol a all wneud gwahaniaeth i fywyd eich plentyn
  • Siarad â’ch plentyn – dywedwch wrtho/wrthi beth sy’n digwydd, gwrandewch a siaradwch ag ef/hi am unrhyw deimladau.

Gallwch edrych ar y canllaw pa bynnag bryd sydd angen ac mae taflenni gwaith y gallwch eu lawrlwytho a’u llenwi wrth i chi fynd yn eich blaen. Bydd rhai rhannau o’r canllaw yn berthnasol i’ch sefyllfa, a rhai ddim. Hefyd, efallai y cewch hyd i ddolenni defnyddiol i wefannau a all fod yn ddefnyddiol i chi yn eich sefyllfa, ac i barhau i ddysgu.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol

Beth mae rhieni'n ei ddweud:

"Mae'r canllaw hwn wedi fy helpu i. Rwy'n gobeithio fy hun a gall y rhiant arall gyfathrebu er lles gorau ein plentyn. Mae cyfathrebu yn hanfodol. Mae lles fy mhlentyn yn hollbwysig."
"Roedd y canllaw hwn yn ddefnyddiol iawn ac mae wedi newid fy marn ar 'weithio gyda'n gilydd i blant'."
"Rydw i'n siŵr fy mod yn falch o'r hyn rydw i'n ei wneud. Wedi gwneud i mi sylweddoli pa mor bwysig yw'r camau bach yn y darlun mwy."
"Rydw i wedi dysgu llawer o awgrymiadau ar gyfer cyfathrebu yn y dyfodol gyda'm cyn-bartner."
"Mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol, gan sicrhau bod y plentyn yn cael ei roi yn gyntaf nid y gwrthdaro rhwng yr oedolion."