Cael sgyrsiau anodd

Weithiau gall deimlo bod pob sgwrs rydych yn ei chael yn troi a throi mewn cylch cas. Yna, byddwch yn dechrau teimlo’r straen, bydd eich corff yn rhyddhau llawer o gemegau sy’n gallu effeithio ar sut rydych yn meddwl, ac efallai y byddwch yn dechrau teimlo’n ddig neu deimlo fel rhedeg i ffwrdd. Os yw hyn yn swnio fel y math o beth sy’n digwydd i chi, rhowch gynnig ar ddefnyddio’r technegau canlynol:

Lleihau eich lefelau straen

 • Ymlaciwch eich ysgwydda
 • Anadlwch yn ddwfn ac, yn fwriadol, anadlu’n arafach. Mae hyn yn helpu i newid y cemegau straen y mae eich corff yn eu cynhyrchu a gall eich helpu i ymdawelu
 • Pan fydd pethau’n poethi, peidiwch ag aros i’r unigolyn arall bwyllo. Awgrymwch gymryd seibiant
 • Os yw’r ddau ohonoch yn methu ag ymdawelu:

– stopiwch y drafodaeth
– awgrymwch ddewis amser arall gwell, os yn bosibl, mewn lle niwtral heb y plentyn.

Gwrando ar yr hyn sy’n cael ei ddweud

 • Gwrandewch yn astud – po fwyaf y gwrandewch y mwyaf y clywch
 • Ceisiwch ganolbwyntio fel nad yw eich sylw’n cael ei rannu
 • Dangoswch barch – os yw’r naill yn dangos parch mae’r llall yn fwy tebygol o wneud yr un fath
 • Gadewch seibiau, peidiwch â neidio iddynt
 • Ceisiwch beidio â chynhyrfu, hyd yn oed os nad ydych yn teimlo felly.

Ymateb mewn ffordd sydd ddim yn wrthdrawiadol. Byddwch yn glir, glynwch wrth y pwynt a pharchu’r unigolyn arall.

 • Osgowch newid y pwnc neu dorri ar draws yn ddiangen
 • Ceisiwch bwyso a mesur barn y llall, gan ofyn cwestiynau.

Hawlio perchnogaeth dros yr hyn a ddywedwch

 • Defnyddiwch ddatganiadau ‘fi’
 • Geiriwch bethau mewn ffordd sy’n ymwneud â’r hyn rydych chi’n ei feddwl neu’r ydych chi wedi’i nodi neu ei eisiau, ddim yr hyn rydych yn tybio neu’n ‘gwybod’ y mae’r llall ei eisiau.

For example:

“Rwy’n teimlo’n ddig pan wyt ti’n fy holi am arian o flaen y plant.”

Yn hytrach na…

“Ti wastad yn ceisio codi helynt drwy holi am arian. Ti’n gwybod mod i’n casáu hynny.”

Ceisiwch ddefnyddio’r dull isod o fynegi eich hun:

 • Dywedwch beth sydd wedi digwydd heb feio, beirniadu na barnu
 • Dywedwch sut rydych yn teimlo pan fyddwch yn gweld neu’n clywed beth sydd wedi digwydd
 • Dywedwch beth mae arnoch chi angen ei weld yn digwydd
 • Gofynnwch am newid.

Think about your own examples – it may help to write them down:

Rwy’n teimlo… pan wyt ti’n…
a hoffwn iti…

Os nad yw hyn yn gweithio, rhowch gynnig ar ffordd ychydig yn wahanol o fynegi’r hyn rydych eisiau ei ddweud…

“Pan YDYM yn siarad am arian o flaen y plant, MAE’N troi’n broblem.” “Gawn NI siarad am hyn rywbryd eto?”

Cynigiwch – “Pryd fyddai’n hwylus i ti?”

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol