Awgrymiadau am sut i ddelio â rhiant anodd

Cyflwyniad

  • Hyd yn oed os nad yw rhiant arall eich plentyn yn cydweithredu, canolbwyntiwch ar y pethau ymarferol
  • Canolbwyntiwch ar yr hyn y mae gennych reolaeth drosto, nid ar yr hyn sydd allan o’ch rheolaeth
  • Ceisiwch reoli eich teimladau a pheidio ag ymddwyn yn adweithiol
  • Meddyliwch am bethau o safbwynt eich plentyn
  • Peidiwch â chanolbwyntio ar y gorffennol, dewch o hyd i ateb ar gyfer y dyfodol
  • Cofiwch fod profiad pobl o bethau’n wahanol.

Nid yw ceisio bod yn rhiant da yn waith hawdd. Ni allwch fod yn gyfrifol am newid rhiant arall eich plentyn; yr unig un y gallwch ei newid yw chi eich hun. Fodd bynnag, gall y newidiadau bach y byddwch yn eu gwneud wneud gwahaniaeth mawr i’r ffordd rydych yn magu eich plentyn ac i’ch plentyn.

Mae angen amser arna i i feddwl am hyn

Ceisiwch ganolbwyntio ar anghenion eich plentyn ac nid ar unrhyw deimladau cryf a allai fod gennych am y gorffennol. Meddyliwch sut hoffech i’ch plentyn gofio’r cyfnod hwn yn eu bywydau ymhen blwyddyn – neu ymhen 5 i 10 mlynedd – fe all hyn eich helpu i gael safbwynt gwahanol.

Os clywch am bethau y mae rhiant arall eich plentyn wedi eu dweud amdanoch, ceisiwch beidio â neidio i gasgliadau a gorymateb. Cymerwch amser i ymdawelu a meddwl drwy bethau.

Os yw rhiant arall eich plentyn yn ymosodol neu’n feirniadol ohonoch o’i flaen ef/hi, ceisiwch beidio ag ymateb na dial a dysgwch sut i reoli eich teimladau. Mae hyn yn golygu eich bod yn llai tebygol o fynd i mewn i gylch dadl sy’n mynd allan o reolaeth. Os ydych yn teimlo wedi’ch llethu, rhowch ychydig o amser a lle i chi’ch hun,osgowch ymateb ar unwaith a dweud “Mae angen amser arna i i feddwl am hyn”.

Er enghraifft, os yw rhiant arall eich plentyn yn galw enwau arnoch o flaen eich plentyn, yn ddiweddarach pan fyddwch ar eich pen eich hun gyda’ch plentyn, siaradwch am yr hyn a ddigwyddodd yn gyffredinol. Dywedwch wrthynt fod pobl weithiau yn ddig gyda’i gilydd ond nad yw’n iawn galw enwau ar bobl. Ceisiwch ymddwyn gydag uniondeb – er nad oes gennych reolaeth dros ymddygiad y rhiant arall, gallwch reoli sut rydych chi’n ymateb.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol