Cysylltiadau Defnyddiol

 • Advice Now – Arweiniad ar ysgaru a gwahanu, ac ar eich hawliau, eich hawl i fudd-daliadau ac yn y blaen: www.advicenow.org.uk
 • Broken Rainbow – I bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol sy’n profi cam-drin domestig: www.brokenrainbow.org.uk / 0300 999 5428
 • Llinell Gymorth yr Asiantaeth Cynnal Plant – Am wybodaeth am gynnal plant: 0345 713 3133
 • Family Lives – I rieni a’r teulu cyfan: familylives.org.uk / 0808 800 2222
 • Y Gymdeithas Cyfryngu i Deuluoedd – Darparu gwasanaeth cyfryngu i gyplau sy’n ysgaru neu’n gwahanu: www.thefma.co.uk / 01355 244 594
 • Y Cyngor Cyfryngu i Deuluoedd – Dewch o hyd i’ch cyfryngwr lleol: www.familymediationcouncil.org.uk
 • Families Need Fathers – Mae FNF yn credu bod gan blant hawl i berthynas gariadus barhaus gyda’r ddau riant: www.fnf-bpm.org.uk / 0300 0300 363
 • Gingerbread – I rieni sengl: www.gingerbread.org.uk / 0808 802 0925
 • Grandparents’ Plus – I bob nain a thaid, yn enwedig y rheini sydd wedi colli neu yn colli cysylltiad â’u hwyrion a’u hwyresau oherwydd ysgariad neu broblemau eraill: www.grandparentsplus.org.uk / 0845 4349 585
 • Cymdeithas Genedlaethol Canolfannau Cyswllt Plant – I’r rheini y mae angen iddynt ddod o hyd i ganolfan gyswllt: www.naccc.org.uk / 0845 4500 280
 • Llinell Gymorth Genedlaethol Amddiffyn Plant (NSPCC) – Gwasanaeth cyfrinachol rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n poeni bod plant mewn perygl: www.nspcc.org.uk / 0808 800 5000
 • Cyfryngu Cenedlaethol i Deuluoedd – Gwasanaeth Cyfryngu i Deuluoedd sy’n cynnig help i gyplau sy’n gwahanu neu’n ysgaru: www.nfm.org.uk / 0300 4000 636
 • Relate – Am wasanaethau cwnsela a gwasanaethau eraill ar draws y DU: www.relate.org.uk / 0300 100 1234
 • Resolution – Twrneiod teuluoedd sydd wedi ymrwymo i ddelio ag anghydfodau teuluol mewn ffordd adeiladol: www.resolution.org.uk / 01689 820 272
 • Respect – Gwybodaeth i ddynion sy’n cam-drin eu partneriaid, a hefyd i rai sy’n dioddef cam-drin domestig: www.respect.uk.net / Llinell gyngor i droseddwyr: 0808 802 4040, Llinell gyngor i ddioddefwyr: 0808 801 03278
 • Hawliau Menywod – Yn hysbysu, addysgu a grymuso menywod o safbwynt eu hawliau cyfreithiol: www.rightsofwomen.org.uk / Llinell gymorth ar Gyfraith y Teulu: 020 7251 6577, Llinell gymorth ar Gyfraith Droseddol (trais rhywiol): 020 7251 8887
 • Samariaid – Cefnogaeth emosiynol 24 awr gyfrinachol i unrhyw un mewn argyfwng: www.samaritans.org / 08457 909 090
 • Shelter – Ar gyfer problemau tai: www.shelter.org.uk / Llinell gymorth tai 24 awr am ddim: 0808 800 4444
 • Delio â Gwahanu – Eich helpu i wneud y penderfyniadau iawn ar ôl gwahanu: www.sortingoutseparation.org.uk
 • The Parent Connection – Yn cynnal rhaglenni ar wahanu: www.theparentconnection.org.uk
 • Cymorth i Ddioddefwyr – Am gefnogaeth a gwybodaeth: www.victimsupport.org.uk / 0808 168 9111
Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol