Ymatebion arferol plant a phobl ifanc

Dyma rai ymatebion arferol plant a phobl ifanc. Cofiwch nad dim ond un ymateb arferol sydd:

  • Glynu wrth un rhiant neu wrth y ddau
  • Bod yn ymosodol a beio un rhiant neu’r ddau
  • Ymddwyn yn dda iawn iawn neu gamymddwyn yn y gobaith y bydd hyn yn dod â’r rhieni yn ôl at ei gilydd
  • Gwrthod un rhiant neu’r ddau
  • Ypsetio a chrio
  • Ymddwyn yn wahanol neu gael problemau yn yr ysgol.

Gall y ffordd mae plentyn yn ymateb ddibynnu ar ei oedran.

Ticiwch y blwch siec i olrhain eich cynnydd drwy'r canllaw.

Clipboard Icon
Eich canllaw cymorth
Yn y canllaw hwn
Character icon for support guide menu header
Support guide
Cynnydd Cyffredinol